کشاورزی از آینده شو ...

حرکت از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن

روبوکشت تیمی متشکل از افراد متخصص و با تجربه و با هدف کمک به کشاورزان تشکیل شده است. همان طور که تکنولوژی بر عملکرد خیلی از صنعت ها تاثیر گذاشته است ما بر این باوریم که آینده کشاورزی به ارائه ابزارهای مناسب و بهتر به کشاورزان بستگی دارد و منجر به استفاده حداکثری از منابع خود، افزایش محصول و بهبود عملکرد و مدیریت آن ها شود . به همین دلیل است که ما راه حل های مدیریتی و خدمات مختلف را ایجاد میکنیم که به کشاورزان کمک می کند تا سودآوری خود را بهبود بخشند.

طبق گزارش ها و آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)در سال های آینده روند رشد جمعیت آسیا رو به افزایش است و کشورهای آسیایی در تنش آبی قرار خواهند گرفت و در این بین کشور ایران درگیر تنش آبی شدید تری قرار خواهد گرفت . در ایران خیلی از کشاورزان به روش های سنتی زمین های خود را مدیریت می کنند و دچار خیلی از مشکلات و بهره وری پایین هستند. اگر کشاورزی در ایران به همین روش ادامه پیدا کند قطعا در آینده بسیاری از کشاورزان دچار مشکل می شوند و حتی مجبور به تغییر شغل می شوند. تیم روبوکشت به دلیل وجود این چنین مشکلات و خطراتی که در آینده ممکن است کشاورزان با آن درگیر شوند با بررسی راه حل های مختلف و الگوبرداری از بسیاری کشورها اروپا و آسیا در جهت جلوگیری از این چنین مشکلاتی، سامانه مدیریت مزرعه ای طراحی کرده است که کشاورزی را هوشمند و مدرن کند و به کشاورزان کمک کنند که با منابع موجود بازدهی و بهره وری زمین های خود را افزایش دهند.

ما هر روز سر کار می آییم تا هر کاری که می توانیم انجام دهیم تا یک قدم مثبت در جهت بهبود کشاورزی و توانمند کردن کشاورزان و موفقیت آن ها بر داریم.

با روبوکشت مزرعه در دستان شماست

متن سربرگ خود را وارد کنید