شبکه آزمایشگاهی روبوکشت

آگاهی از نیازهای خاک و برگ زمین های کشاورزی، امری ضروری است. در شبکه آزمایشگاهی روبوکشت، به آزمایشگاه استان های کشور دسترسي داريد و با يك فرآيند ساده و به راحتي آزمايش هاي خاك، برگ و آب را انجام دهيد و درگير فرآيندهاي وقت گير و پيچيده آن نشويد.

فرآیند ثبت مزرعه شما چگونه انجام میشود؟

۱- ثبت زمین

۲ - انتخاب آزمایشگاه و آزمایش

۳ - ارسال نمونه

۴ - دریافت نتایج و نمونه ها