لیست آزمایشگاه ها

اهمیت انجام آزمایش خاک زمانی مشخص می شود که می توانیم میزان حاصلخیزی خاک و مقدار باروری خاک را اندازه گیری کنیم تا متناسب با اطلاعاتی که بدست می اوریم شیوه مدیریتی مناسبی را برای مزرعه ی کشاورزی از نظر نوع گیاهی که قصد کاشت آنرا داریم و نحوه تغذیه صحیح را انتخاب کنیم.
با انجام آزمایش به صورت دقیق ازپارامترهاي خاک و برگ مطلع شوید و با توصیه های مشاوران بر اساس نتایج آزمایش و كمبودهاي هر محصول، نیازهای زمین را برطرف کنید و محصول بیشتر و با کیفیت تری تولید کنید.
در شبکه آزمایشگاهی روبوکشت، به راحتي به بهترين آزمایشگاه هاي كشور دسترسي داريد.

فرآیند ثبت مزرعه شما چگونه انجام میشود؟

۱- ثبت زمین

انتخاب آزمایشگاه و آزمایش

ارسال نمونه

دریافت نتایج و نمونه ها

استان های دارای آزمایشگاه های روبوکشت

get
استان های دارای آزمایشگاه در نقشه با رنگ سبز مشخص شده اند