روبوکشت، بهترین اتفاق مزرعه...

با تشكيل پرونده براي هر زمين، افزايش بازدهي كارها و نيروها، استفاده بهينه از منابع، جلوگيري از خسارت ها، كاهش هزينه ها و خيلي از موارد ديگر

محصولات بيشتري برداشت كنيد

 درآمد و سود مزرعه را افزايش دهيد.

خدمات و امکانات روبوکشت

زمین و محصول

مدیریت زمین و محصول

با ثبت زمين ها و مشخصات آن ها مانند محصولات، دوره آبياري، مساحت و… مزرعه خود،  ذیل هر زمین كارهاي مختلفي مانند ثبت فعالیت ها، مدیریت سنسورها، گزارشات كارشناسان، آزمایشگا هاي خاك، برگ وآب، مديريت مواد مصرف شده  و… را انجام دهید و یك پرونده الكترونیكي براي هر زمین تشكیل دهید.

وسایل نقلیه

مدیریت وسایل نقلیه

با استفاده از GPS هاي نصب شده روي متحرك ها(ماشین، تراكتور و…) در لحظه از موقعیت آنها مطلع شوید. با نظارت كامل بر روي هر متحرك از مسافت پیمایش شده، مدت زمان حركت و مسیر آن مطلع باشید و بر اساس عملكرد به رانندگان و نیروها پاداش و حقوق دهید
كشاورزي دقيق

کشاورزی دقیق

با كمك تكنولوژي از به طور دقيق از نيازها و شرايط محيطي گياه آگاه شويد و محصول بيشتر و باكيفيت بالاتر برداشت كنيد.

بدون اینكه نیاز باشد فردي همیشه در زمین باشد در لحظه با سنسورهاي مختلف(رطوبت، دما، شوري، npk و… ) در زمین هاي كشاورزي از وضعیت آن مطلع شوید و نظارت كامل بر شرایط محیطي زمین داشته باشید.

هشدارهای آنلاین

هشدارهای آنلاین و پیامکی

با وضع قوانین و مقررات مختلف در بخش هاي مختلف مزرعه از هشدارها و مشكالت هر بخش در لحظه مطلع شوید و سریع تر از قبل مشكالت را رفع كنید و جلوي خسارت هاي پیش رو را بگیرید.
76543
مواد و ابزار

مدیریت مواد و ابزار مصرفی

در هر فعالیت مشخص كنید كه چه سم، آفت كش، كود، ابزار یا بذرمورد استفاده قرار بگیرد و نظارت كامل بر مصرف هر كدام از این ها در زمین ها داشته باشید.
آبیاری از دور

ابیاری از راه دور

بعد از نصب شیرهاي برقي در زمین هاي خود، در هر مكاني كه باشید مي توانید آن ها را از راه دور كنترل كنید و هنگامي كه گیاه شما تشنه باشد یا به هر دلیلي در زمین كشاورزي حضور نداشته باشید از طریق سایت روبوكشت آب را قطع و وصل نمایید.
هواشناسی

هواشناسی

با ثبت موقعیت جغرافیایي هر زمین از وضعیت آب و هوا آن در لحظه مطلع شوید. و با پیش بیني و هشدارهاي ایستگاه هواشناسي جلو خسارت ها)سرمازدگي، آفتاب سوختگي و…( را بگیرد.
دستیار مالی

دستیار مالی

هزینه تمام شده محصوالت را بدست آورید و با دانستن هزینه هایي محصول هر زمین، محصوالت خود را قیمت گذاري كنید و جلوي هزینه هاي غیر ضروري و اضافي را بگیرید
نیروی انسانی

مدیریت فعالیت ها و نیروي انساني

نیروهاي خود را در سایت ثبت كنید و برنامه ریزي كنید كه هر شخص چه كاري را در هر قطعه زمین انجام دهد. و با یك نظارت كامل ببینید چه كارهایي برنامه ریزي كردید و چه كارهایي انجام شده است. در این بخش بازدهي كارها و نیروها را افزایش دهید.
کاربران

مدیریت کاربران

براي كارمندان مختلف سطح دسترسي به سایت تعریف نمایید كه هركس تا چه حدي از قابلیت ها و امكانات سایت استفاده كند.
اسناد

مدیریت اسناد

زمین ها و محصوالت هر قطعه زمین را در سایت روبوكشت ثبت نمایید و ذیل هر زمین كارهاي مختلفي مانند ثبت فعالیت ها، مدیریت سنسورها، گزارشات كارشناسان، نتایج آزمایشگا ها و… را انجام دهید و یك پرونده الكترونیكي براي هر زمین تشكیل دهید.

روبوکشت چگونه به شما کمک می کند؟

روبوكشت یك سامانه مدیریت مزرعه است كه تمام ابزار مورد نیاز براي مدیریت مزرعه را فراهم كرده است. مدیران مزرعه با یك دید از بالا بر تمامي كارها و اتفاق هاي مزرعه نظارت دارند و در لحظه و از راه دور مي توانند زمین هاي خود را مدیریت كنند. شما با كمك روبوكشت براي هر قطعه زمین یك پرونده الكترونیكي تشكیل مي دهید و خواهید دانست هر كار چه تاثیري بر بهره وري زمین خواهد داشت و با یك تصمیم و كارشناسي دقیق بازدهي و عملكرد زمین را افزایش دهید.

از هر مکانی به مزرعه خود دسترسی داشته باشید

با استفاده از سامانه تحت وب روبوكشت شما در هر مكاني هستید و از طریق هر دستگاهي كه دسترسي به آن دارید مي توانید به مزرعه خود دسترسي داشته باشید و بر كارها و اتفاقات آن نظارت داشته باشید. سریع تر از قبل مشكالت را پیدا كنید و آنها را حل كنید.

روند کارها و عملکرد تمام زمین ها را نظارت و کنترل کنید و از راه دور کارها را مدیریت کنید

مدیریت و کنترل از راه دور

هر نوع زمین در هر مکانی و با هر ویژگی متفاوتی را یکپارچه مدیریت کنید.

مدیریت یکپارچه زمین

روند کارها و عملکرد تمام زمین ها را نظارت و کنترل کنید و از راه دور کارها را مدیریت کنید

افزایش بهره وری و بازدهی

از تمام اتفاقات، کارها و فرآیندهای تمام بخش ها مزرعه در هر مکان و زمانی اطلاع داشته باشید

مدیریت و کنترل از راه دور